GENERAL SALES CONDITIONS

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden maken, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, integrerend deel uit van alle overeenkomsten afgesloten door FIXIT AGENCY BVBA. De klant verzaakt uitdrukkelijk

aan zijn algemene voorwaarden die als niet-bestaande worden beschouwd. Iedere door de klant gestelde voorwaarde of beding dat in tegenstrijd is met deze algemene voorwaarden, is slechts geldig

wanneer deze door de FIXIT AGENCY BVBA uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard, en is uitsluitend geldig voor de order die er het voorwerp van uitmaakt.

1.

Alle overeenkomsten worden steeds geacht tot stand gekomen te zijn in deze zetel van FIXIT AGENCY BVBA. De overeenkomst tussen de partijen komt pas tot stand wanneer de FIXIT AGENCY BVBA de

bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel de overeenkomst is beginnen uitvoeren. De besteller is vanaf dat ogenblik dan ook gebonden tot het betalen van de opgegeven prijs. De opgegeven prijs is

steeds exclusief BTW.

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar.

Alle klachten dienen per aangetekende brief te geschieden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Nadien worden de geleverde goederen/diensten en de facturen beschouwd als onherroepelijk en

onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

3.

De niet-tijdige betaling van de facturen geeft de FIXIT AGENCY BVBA het recht om de onmiddellijke en de volledige betaling te eisen van al wat nog verschuldigd is conform de bestelling. In dit geval

behoudt de FIXIT AGENCY BVBA zicht uitdrukkelijk het recht voor om de resterende gedeelte van de overeenkomst niet meer uit te voeren, zonder enig recht op schadevergoeding van de klant. Elke

factuur die op haar vervaldag niet betaald werd, zal automatisch en zonder ingebrekestelling forfaitair en ondeelbaar verhoogd worden met 18 %, echter steeds met een minumum van 125 EUR. Op het

verschuldigde bedrag is bovendien vanaf de vervaldag, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12 % per jaar.

4.

In geval de klant de bestelde goederen of diensten niet afneemt of op één of andere manier zou afzien van de bestelling, wordt dit beschouwd als contractbreuk en is de FIXIT AGENCY BVBA gerechtigd de

betaalde voorschotten integraal te behouden. De FIXIT AGENCY BVBA behoudt steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst en betaling te vorderen, dan wel de ontbinding te vorderen met

een schadevergoeding die forfaitair en onherleidbaar bepaald wordt op 30 % van de totale bestelling.

5.

De door FIXIT AGENCY BVBA opgegeven leveringsdatum is een streefdatum en geldt enkel als aanduiding zonder dat het niet nakomen ervan ooit aanleiding kan geven tot vermindering van de

overeengekomen prijs, schadevergoeding, of ontbinding van de overeenkomst.

6.

Alle geschillen over de interpretatie of uitvoering van de overeenkomsten, gesloten met de FIXIT AGENCY BVBA, en de facturen van de FIXIT AGENCY BVBA, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid

van de rechtbanken van het arrondissement te Brussel, Nederlandstalige afdeling. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

7.

Stockage van materialen: Het door de klant voor de actie aangeleverde materiaal wordt door FIXIT AGENCY BVBA Logistiek opgeslagen tot maximaal 3 weken na het beëindigen van de actie. De klant

wordt geacht afstand te doen van het materiaal dat na deze termijn niet werd opgehaald of waar geen afspraken voor verdere stockage tegen betaling zijn afgesloten minimum 5 werkdagen vóór het aflopen

van de actie en zal door FIXIT AGENCY BVBA worden vernietigd.